Privacy Verklaring

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.buitenplaatskoningsweg.nl van Kondor Wessels Projecten B.V. Wij, Kondor Wessels Projecten B.V. respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

Kondor Wessels Projecten B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt, actief uw persoonsgegevens achterlaat en/of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u onze privacyverklaring heeft gelezen, deze accepteert en instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze nieuwbouwprojecten en als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan wij nodig hebben om het beoogde doel te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

Geslacht; naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam); adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode); woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; inschrijving nieuwsbrief; overige woonwensen; geboortedatum; geboorteplaats; nationaliteit; beroep/ functie; dienstverband; burgerlijke staat; BSN nummer; financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening); bankrekeningnummer / IBAN; digitale handtekening.

Er kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen om informatie door u gewenst zo relevant en passend mogelijk aan u te verstrekken.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

4. Cookies

De volgende typen cookies worden gebruikt:

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen zoals: daar waar mogelijk encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Zo kunt u bij ons:

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, dan kunt u ons dat laten weten door ons een e-mailbericht toe te sturen via administratie@kwp.nl.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Boele & van Eesteren, te bereiken via administratie@kwp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk echter, afhankelijk van de aard van het verzoek, zullen we eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we u een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels (privacytaskforce@volkerwessels.com). Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners bijvoorbeeld makelaars, hypotheekverstrekkers, etc. zoals vermeld op de website) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan dat de wet voorschrijft. Op het moment dat uzelf aangeeft dat wij uw gegevens uit ons systeem moeten verwijderen, zullen we dat onverwijld doen tot zover de wet ons dat toestaat.

8. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 juni 2018.

10. Contact/vragen

Werkmaatschappij neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons
Contactinformatie werkmaatschappij administratie@kwp.nl.